info@vd119.nl

U kunt ons altijd mailen

0299-321118

U kunt ons altijd bellen

Algemene Voorwaarden VD119

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1.1
Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de griffie van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Vishandel VD119 vervallen.

1.2
Onder opdrachtgever wordt verstaan eenieder die aan Vishandel VD119 een opdracht verstrekt voor de levering van goederen en/of het verrichten van diensten, dan wel een offerte voor deze werkzaamheden verzoekt.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk, op alle overeenkomsten en op alle werkzaamheden en leveringen van Vishandel VD119, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Met name is/zijn een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet voldoende.

2.3
Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige onverkort op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk wordt bevestigd.

2.4       Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Vishandel VD119 voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

ARTIKEL 3: OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1
Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Vishandel VD119 is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is, tenzij anders vermeld, veertien dagen.

3.2       De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

3.3
Ten aanzien van alle aangeboden waren gelden, naast hetgeen daaromtrent in de prijslijsten staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

3.4
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de geoffreerde goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.5
Indien Vishandel VD119 met de uitvoering van de opdracht dient te beginnen voordat zij de getekende offerte retour heeft ontvangen, zal de niet getekende offerte als bindend gelden.

3.6
Indien een offerte niet wordt aanvaard, behoudt Vishandel VD119 zich uiteindelijk het recht voor de gemaakte kosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.

3.7       Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

ARTIKEL 4: OPDRACHTEN

4.1
Indien een offerte binnen de in artikel 3.1 vermelde termijn getekend wordt geretourneerd acht Vishandel VD119 zich gebonden, tenzij zij binnen drie werkdagen na ontvangst van de getekende offerte aangeeft de in de offerte vermelde werkzaamheden niet (volledig) te kunnen uitvoeren. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod bindt dit Vishandel VD119 niet. In die gevallen is Vishandel VD119 eerst gebonden door verzending van de orderbevestiging.

4.2
Opdrachtgever is te allen tijde gebonden na het geven van een opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na verzending van de orderbevestiging zijn bezwaren aan Vishandel VD119 kenbaar heeft gemaakt, wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.3
Alle door Vishandel VD119 opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4.4       Afspraken met medewerkers van Vishandel VD119 binden Vishandel VD119 niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

 

ARTIKEL 5: WIJZINGEN IN DE OPDRACHT

5.1
De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Vishandel VD119 ter kennis worden gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Vishandel VD119 zijn bevestigd.

5.2
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden aan opdrachtgever extra in rekening gebracht.

5.3
Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht wijzigt en/of geheel of gedeeltelijke annuleert en zulks door Vishandel VD119 schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan Vishandel VD119 alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden. Indien Vishandel VD119 zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

 

ARTIKEL 6: PRIJSVERHOGINGEN

6.1
Indien na verzending van de opdrachtbevestiging voor Vishandel VD119 onvoorziene verhogingen optreden van de kosten van producten voor Vishandel VD119 of van andere tarieven, lasten, of belastingen zal Vishandel VD119 gerechtigd zijn deze aan opdrachtgever door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Vishandel VD119 te voldoen.

 

ARTIKEL 7: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

7.1
Vishandel VD119 verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

7.2       Vishandel VD119 is te allen tijde gerechtigd 10% meer of minder te leveren.

7.3
Vishandel VD119 is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Vishandel VD119 een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

7.4
Elke gedeeltelijke uitvoering van een opdracht, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk gevel die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig in artikel 13.

7.5
Alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten met betrekking tot visserijproducten geschieden onder vangstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van tegenvallende vangsten met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van visserijproducten, zoveel producten minder beschikbaar zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs, onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden. Vishandel VD119 is niet gehouden tot levering van vervangende visserijproducten.

7.6
Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen extra mankracht, overwerk, spoedbestellingen en/of andere eventueel extra gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 8: OVERMACHT

8.1
Onder overmacht wordt, naast hetgeen daarover in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, verstaan elke van de wil van Vishandel VD119 onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijke wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Vishandel VD119 kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.

8.2
Overmacht ontslaat Vishandel VD119 van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

8.3
Ingeval van langer durende overmacht zal Vishandel VD119 daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever, waarbij opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Vishandel VD119 het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

8.4
Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinhuur, overlig- en staangelden, extra verzekering enz., komen ten laste van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 9: LEVERING VAN DE OPDRACHT

9.1
Overschrijding van de leveringstermijn, anders dan door overmacht, ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij de opdrachtgever Vishandel VD119 bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Vishandel VD119 is bevestigd.

9.2
Indien de overschrijding van de leveringstermijn niet door overmacht wordt veroorzaakt en dusdanig is dat de opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, dient deze Vishandel VD119 hiervan tijdig en schriftelijk van in kennis te stellen. Vishandel VD119 zal hierna het recht hebben om binnen één maand na ontvangst van voornoemde kennisgeving alsnog te presteren. Opdrachtgever kan vorderen dat Vishandel VD119 omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

9.3
Waar zulks naar het oordeel van Vishandel VD119 nodig is, of door de opdrachtgever uitdrukkelijk wordt gewenst, zullen de zaken in kratten en op pallets verpakt worden geleverd; de kratten en pallets blijven eigendom van Vishandel VD119. Op de kratten en pallets rust statiegels, dit wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

9.4
Opdrachtgever zal voor een bedrag gelijk aan het hem berekende statiegeld worden gecrediteerd, dan wel zal van het berekenen van statiegeld worden afgezien, indien het in 9.3 vermelde verpakkingsmateriaal naar het oordeel van Vishandel VD119 weder bruikbaar en in goede staat franco en tijdig bij Vishandel VD119 is afgeleverd.

9.5
Vishandel VD119 is gerechtigd met onmiddellijke ingang de werkzaamheden op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding, indien uitsluitend ter beoordeling van Vishandel VD119:

de opdrachtgever niet voldoet aan enigerlei voor hem uit enige, door deze algemene voorwaarden beheerste, overeenkomst voortvloeiende verplichting.

 

ARTIKEL 10: RETOURZENDINGEN

10.1
Retourzendingen worden door Vishandel VD119 niet geaccepteerd, tenzij zij schriftelijk bericht de te retourneren of geretourneerde waren te zullen accepteren.

10.2
Het in artikel 10.1 bepaalde geldt evenzeer voor in ontvangst genomen waren; de enkel in ontvangstneming van waren aan het magazijn van Vishandel VD119 en/of door haar medewerkers wordt derhalve niet als acceptatie aangemerkt.

 

10.3
Ten onrechte geretourneerde waren blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; evenals vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening. Voor retourzendingen, naar aanleiding waarvan blijkt dat ten onrechte is gereclameerd, geldt het voorgaande onverkort.

 

ARTIKEL 11: KLACHTEN

11.1
De opdrachtgever heeft de verplichting de hoeveelheid, afmetingen, gewicht en/of de emballage van het geleverde te controleren. Deze controle dient onmiddellijk bij levering plaats de vinden. Indien niet terstond na levering en ontvangst van de waren wordt gereclameerd, zijn de gegevens op de vrachtbrief of afleveringsbonnen vermeld, als juist erkend.

11.2
De opdrachtgever is bevoegd alle producten op gewicht, hoeveelheid en kwaliteit te (laten) onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen, behoudens in geval van afkeuring, voor zijn rekening.

11.3
Indien Vishandel VD119 producten aan opdrachtgever aflevert welke Vishandel VD119 van diens toeleveranciers heeft verkregen, is Vishandel VD119 nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van opdrachtgever gehouden dan waarop Vishandel VD119 ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken.

11.4
Klachten ten aanzien van verse vis of verse visproducten dienen binnen 24 uur na ontvangst van de levering per telefoon of per fax aan Vishandel VD119 gemeld te worden. Indien zij telefonisch worden gemeld en Vishandel VD119 dit wenst, dienen klachten daarnaast ook schriftelijk plaats te vinden.

11.5
Klachten ten aanzien van andere producten dienen binnen 48 uur na ontvangst van de levering per telefoon of per fax aan Vishandel VD119 gemeld te worden. Indien zij telefonisch worden gemeld en Vishandel VD119 dit wenst, dienen klachten daarnaast ook schriftelijk plaats te vinden.

11.6      Een levering is goedgekeurd indien:

11.7
Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in artikel 11.4 dan wel 11.5 vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering –doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de levering- aan Vishandel VD119 worden gemeld.

11.8
Na de constatering van enig (vermeend) gebrek dient bewerking, verwerking en/of enig ander gebruik van het product direct gestaakt te worden.

11.9
Opdrachtgever zal alle door Vishandel VD119 voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Vishandel VD119 in de gelegenheid te stellen ter plaatse onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

11.10
Indien Vishandel VD119 een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen.

11.11
Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveringen schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

11.12    Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

 

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

12.1      Buiten de expliciet overeengekomen of door Vishandel VD119 gegeven garanties aanvaardt Vishandel VD119 geen enkele aansprakelijkheid.

12.2
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Vishandel VD119 alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Vishandel VD119 voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3      De opdrachtgever moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

12.4
Indien Vishandel VD119 aansprakelijk is voor door de opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Vishandel VD119 altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraard niet uitkeert, of de schade niet onder een door Vishandel VD119 gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Vishandel VD119 beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde zaken.

12.5
De opdrachtgever moet Vishandel VD119 uiterlijk binnen zes maanden nadat hij/zij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem/haar geleden schade hiervoor aan te spreken.

12.6
Vishandel VD119 aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld en/of toedoen van opdrachtgever en/of derden, ofwel door van buiten komende zaken.

12.7
Adviezen, al of niet op verzoek van opdrachtgever, worden door Vishandel VD119 naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar verstrekte adviezen.

12.8
Vishandel VD119 is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen geldt de uitleg van Vishandel VD119 als vaststaand en bindend.

 

ARTIKEL 13: BETALING

13.1      Tenzij schriftelijk ander overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

13.2
Bezwaren tegen de hoogte van de factu(u)r(en) schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. De juistheid van een factuur staat in ieder geval vast indien de opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn bezwaar heeft gemaakt.

13.3
Indien een opdracht tot levering van zaken en/of tot het verrichten van diensten voor rekening van twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze (rechts)personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en).

13.4
Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op Vishandel VD119 heeft of meent te hebben te verrekenen met openstaande facturen.

13.5

Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, ook in het geval Vishandel VD119 hiervoor schriftelijk uitstel heeft verleend, is opdrachtgeven over het faktuurbedrag per maand, de daarvoor geldende wettelijke rente verschuldigd volgens artikel 119A Boek 6 BW welke halfjaarlijks wordt vastgesteld in het kader van de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties, een gedeelte van een maand daaronder begrepen, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het faktuurbedrag. Telkens na een periode van één jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke etc.

13.6
Vishandel VD119 heet te allen tijde het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen van de opdrachtgever zekerheid te stellen voor betaling, of een door Vishandel VD119 te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens aan opdrachtgever te leveren.

13.7
Bij uitblijven van volledige betaling door opdrachtgever, heeft Vishandel VD119 het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de opdrachtgever alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Vishandel VD119 eveneens indien zij al voordat de opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.

13.8
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Vishandel VD119 moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke kosten zal Vishandel VD119 zich conformeren aan het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. Vishandel VD119 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor meer kosten te vorderen indien deze werkelijk door haar gemaakt zijn.

 

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1
Vishandel VD119 behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen aan Vishandel VD119 heeft voldaan.

14.2
De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van zijn/haar verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

14.3
Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Vishandel VD119 de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Vishandel VD119 zal cederen. Opdrachtgever verleent Vishandel VD119 reeds nu voor als dan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

14.4
Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de opdrachtgever bevinden.

14.5
De geleverde goederen mogen door opdrachtgever niet in onderpand worden gegeven en evenmin anderszins strekken tot zekerheid van een vordering van een derde opdrachtgever.

14.6
De opdrachtgever moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Vishandel VD119 bewaren.

14.7
De opdrachtgever moet Vishandel VD119 direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud berust.

14.8
Vishandel VD119 is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever en/of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Vishandel VD119 niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn onvoorwaardelijke en volledige medewerking te verlenen op straffe van verbeurte van een boete van €2.500,00 voor elke dag en/of dagdeel, dat hij/zij in gebreke blijft. In dit geval zal Vishandel VD119 tevens aanspraak maken op vergoeding van alle schade, direct en indirect, die hieruit voortvloeit.

 

ARTIKEL 15: ANNULERING EN OPSCHORTING

15.1
Indien de opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij/zij aan Vishandel VD119 een door Vishandel VD119 nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Vishandel VD119 gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Vishandel VD119 heeft her recht de schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen – 20% tot 100% van de overeengekomen prijs bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

15.2
De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Vishandel VD119 voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

15.3
Vishandel VD119 heeft het recht alle door de opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding.

15.4
Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever, zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Vishandel VD119 deze bij de opdrachtgever in rekening brengen. Vishandel VD119 mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.

15.5
Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, heet Vishandel VD119 het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, moet de opdrachtgever eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van VD119 vergoeden.

 

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT

16.1      Op alle overeenkomsten en transacties van Vishandel VD119 is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

16.2      De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.3
Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle ander arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.